A neshcar.com weboldal adatkezelési tájékoztatója

Ki az adatok kezelője?

Az adatkezelő, aki az Ön személyes adataival kapcsolatos lényeges döntéseket meghozza, így különösen aki annak céljait és eszközeit meghatározza. A neshcar.com weboldalon (továbbiakban Weboldal) megvalósuló adatkezelések tekintetében minden esetben, kizárólag a Neshcar Detailing Autókozmetika Kft. (továbbiakban Szervezet vagy Társaság) az adatok kezelője.

Lényegesebb adataink az alábbiak:

 • Név / Cégnév: Neshcar Detailing Autókozmetika Kft.
 • Képviseli: Buda András ügyvezető
 • Székhely: 9025 Győr, Fő utca 36.
 • Cégjegyzékszám: 08 09 035580
 • Adószám: 32223341-2-08
 • Központi ügyfélszolgálat címe: 9025 Győr, Fő utca 36.
 • Telefonszám: +3630 670 2655
 • Központi e-mail cím: hello@neshcar.com

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Valamely természetes személy azonosíthatóságának meghatározásakor minden olyan módszert figyelembe kell venni amelyről észszerűen feltételezhető, hogy az adatkezelő a természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítására felhasználhatja.

Milyen célból történik személyes adatok kezelése a Weboldalon?

A Weboldal látogatása és a weboldalon elérhető szolgáltatások és funkciók használata során az alábbi célok elérése érdekében történik Társaságunk által adatkezelés:

 • Weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül küldött üzenetek megválaszolása
 • Kapcsolat menüpont alkalmazásával küldött ajánlatkérések teljesítése, üzenetek megválaszolása

Mi az adatkezelés jogalapja?

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az adatkezelés jogalapja, az Ön – megfelelő tájékoztatáson alapuló és önkéntes – hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhet. A hozzájárulást egyrészt a személyes adatok megadásával, mint aktív cselekedettel (e-mail üzenet küldése), vagy a jelen tájékoztató elfogadásával és a hozzájárulást igazoló check-box bejelölésével, vagy egyéb aktív cselekedettel adja meg.

A hozzájárulást nem igénylő webes sütik tekintetében a kezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés, mely szerint a webes szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Hogyan vonhatom vissza hozzájárulásomat?

Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását társaságunknál írásban (postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségeken:

 • Központi ügyfélszolgálat címe: 9025 Győr, Fő utca 36.
 • Központi e-mail cím: hello@neshcar.com

Meddig kezeljük személyes adatait?

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A korlátozott tárolhatóság ezen elvének figyelembe vételével, Társaságunk az alábbi adattörlési követelményeket érvényesíti:

 • Weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül, vagy a Kapcsolat menüpont alkalmazásával küldött üzeneteket és ajánlatkéréseket 1 évig őrizzük meg.

Kinek továbbítjuk személyes adatait?

Személyes adatainak kezelése során a FastComet Hosting (350 Townsend Street San Francisco, CA 94107 USA), mint adatfeldolgozó, informatikai rendszerüzemeltetésre, szerver hoszting szolgáltatás ellátására vonatkozó szolgáltatását vesszük igénybe.

Mely webes sütik kezeléséhez nem szükséges hozzájárulás?

Oldalunkon nem használunk webes sütiket semmilyen célból.

Melyek az adatkezeléssel kapcsolatban engem megillető jogosultságok?

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni. Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő – beleértve a profilalkotást is – felhasználása ellen tiltakoznia.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, illetve elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken:

 • Központi ügyfélszolgálat címe: 9025 Győr, Fő utca 36.
 • Telefonszám: +3630 670 2655
 • Központi e-mail cím: hello@neshcar.com

Az Ön által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesítjük! A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. tartalmazza.

Kihez fordulhatok adatkezeléssel kapcsolatos kérdésemmel, panaszommal?

A Szervezet az adatvédelemmel kapcsolatos bejelentéseket a központi elérhetőségeken fogadja. Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a Társaságunk korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
 • Telefon: +36 1 391 1400
 • Telefax: +36 1 391 1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Web: naih.hu

A fentiek mellett bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint Társaságunk vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Győr, 2023. április 18.